سامانه جامع اشتغال پیمانکاری مجتمع مس سونگون (سجا سونگون)

سامانه جامع اشتغال شرکت های پیمانکاری مجتمع مس سونگون

سامانه جامع اشتغال پیمانکاری مجتمع مس سونگون (سجا سونگون)

سامانه جامع اشتغال شرکت های پیمانکاری مجتمع مس سونگون

                                                                                                                                                                                                                                                                          sajasungon

سجا سونگون

مشکل اصلی اشتغال، توسعه است. چون توسعه اتفاق نیافتاده و دایره فعالیت محدود می باشد در محدودیت همه باهم درگیر هستند. توسعه صنعت مس اکثر گره های استان از جمله اشتغال را باز می کند.

روش جذب در مجتمع مس سونگون:

مجتمع  مس سونگون با استفاده از دیتابیس سامانه جامع اشتغال و تشکیل جلسه کمیته جذب به همراه نماینده اداره کار استان (به عنوان ناظر کمیته) نیروهای مورد نیاز را شناسایی و چند برابر ظرفیت را به پیمانکار معرفی می کند

و پیمانکار با اختیار خود شروع به جذب می نماید که این مسئله با شفافیت و عدالت در حال اجراست.

در مشاغل کارگری اولویت با  افراد بومی هست ولی در مشاغل تخصصی در صورتی که در شهرستان نیروی مورد نیاز نبود از سطح استان و اگر در سطح استان هم نباشد از  طریق فراخوان از کل کشور جذب می گردد.